نکته های آموزشی

آخرین نوشته ها

تعریف تکنولوژی آموزشی از دیدگاههای مختلف

تکنولوژى آموزشى در لغت از واژه هاى «تکنو» به معنى برخورد سیستماتیک با پدیده هاى علمى و «لوژى» به معناى شناخت، و «آموزش» به معناى فعالیت هاى هدفمندى تشکیل شده است .دانشى که با آن مربیان یا معلمان درصددند تا در فراگیرنده، تغییر رفتار یا توانایى تغییر رفتار به وجود بیاید. از همین ...

ادامه نوشته »

تکنولوژی چگونه بر آموزش تاثیر می گذارد؟

مدارس اغلب قبل از خرید شبکه کامپیوتری را بررسی می کنند و خرید آن را با کاربردش برای امورات اجرایی روزمره مانند ثبت گزارشات و نمرات مورد ارزیابی قرار می دهند. هر چند که این امورات خیلی مهم هستند اما بخش کوچکی از آنچه که تکنولوژی برای مدرسه انجام می ...

ادامه نوشته »